Handelsbetingelser for offentlig - 2019

§ 1 Omfang

Nærværende handelsbetingelser er gældende for køb af varer online på Hvidevarer.bilka.dk. Handelsbetingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Hvidevarer.bilka.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor. Hjemmesiden hvidevarer.bilka.dk ejes og drives af Salling Group A/S, Bilka, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand, herefter ”Hvidevarer.bilka.dk”. Kundeservice kan kontaktes på tlf. 87 78 30 80.

§ 2 Aftaleindgåelser

Køber skal ved hvert køb acceptere handelsbetingelserne. Køber opfordres til at læse handelsbetingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som handelsbetingelserne giver. Køber får en kopi af handelsbetingelserne sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail. Der foreligger først en endelig og bindende aftale mellem køber og Hvidevarer.bilka.dk, når købers ordre er blevet bekræftet af Hvidevarer.bilka.dk. Hvidevarer.bilka.dk sender en kvittering til køber, når ordren er gennemført. Hvidevarer.bilka.dk forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, udsolgte/udgåede varer, leveringssvigt og lignende situationer. Køber vil blive kontaktet direkte i sådanne tilfælde.

§ 3 Ejendomsret

Ejendomsretten til varerne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af varerne under aftalens løbetid, overgår til køber på leveringstidspunktet. Køber er således berettiget til at råde retligt over varerne, tilbehør m.v. fra leveringstidspunktet. Hvidevarer.bilka.dk har ikke taget ejendomsforbehold i varerne.

§ 4 Priser, betalingsbetingelser og gebyrer

Alle priser på Hvidevarer.bilka.dk oplyses inklusiv moms og afgifter. Hvidevarer.bilka.dk forbeholder sig ret til ændring af priser, der måtte være fejlagtigt angivet. Hvidevarer.bilka.dk tager endvidere forbehold for prisændringer samt ændring af gebyrer og/eller andre omkostninger angivet på Hvidevarer.bilka.dk, fx på grund af ændringer i momssatser eller andre offentlige afgifter. Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Debit og Eurocard. Der betales pt. ingen kortgebyrer. Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort, ”reserveres” beløbet på købers konto. Når Hvidevarer.bilka.dk (eller en af Hvidevarer.bilka.dk valgt leverandør) efterfølgende har afsendt de bestilte varer, udsteder Hvidevarer.bilka.dk et betalingskrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra Hvidevarer.bilka.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet

§ 5 Levering og risiko

Levering sker til den af køber oplyste adresse i Danmark med de undtagelser der følger nedenfor. Som udgangspunkt sender Hvidevarer.bilka.dk varerne samme dag, hvis ordren er afgivet inden for normal arbejdstid. Dog gælder der ved enkelte varer en længere afsendelsesfrist, hvilket vil være anført ved bestilling af varen. Bestilte varer sendes om muligt samlet. Hvidevarer.bilka.dk tager forbehold for udsolgte varer. Hvidevarer.bilka.dk estimerer normalt en leveringstid på max. 4 hverdage. Leveringstiden er med forbehold for
eksterne forhold, der ligger uden for Hvidevarer.bilka.dk’s kontrol. Køber vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt. En eventuel forsinkelse med levering af varen, berettiger ikke køber til kompensation herfor. Hvidevarer.bilka.dk leverer til Bornholm og andre ikke-brofaste øer* uden ekstra omkostninger. Der kan dog være 1-2 dages forlænget leveringstid. Der leveres for disse områder dog kun til kantsten dvs. første dør på gadeplan (udendørs). Der er ikke mulighed for opbæring, montering eller andre serviceydelser.
*Gælder disse øer: Bornholm (3700), Ærø (5960-5985), Fanø (6720), Fur (7884), Samsø (8305), Læsø (9940). For
andre ikke-brofasteøer leveres til nærmeste kajkant, og transport herfra må køber selv arrangere. Hvidevarer.bilka.dk leverer ikke til Færøerne eller Grønland. Er køber bosiddende her kan køber enten benytte en leveringsadresse i Danmark eller kontakte kundeservice for at høre om mulighederne for levering til færgeleje, f.eks. Grønlandshavnen.
Køber skal straks ved levering undersøge varerne og ved fejl eller mangler reklamere til Hvidevarer.bilka.dk uden ugrundet ophold.
Modsætter køber sig levering, f.eks. ved ikke at møde op, eller er lovlig installation ikke er mulig, jf. nedenfor under § 6, er Hvidevarer.bilka.dk berettiget til at kræve erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler eller efter Hvidevarer.bilka.dk’s til enhver tid gældende gebyrsatser. Efter levering påhviler ansvar og risiko for varerne alene køber.

§ 6 Installation

A. Ansvar ved Hvidevarer.bilka.dk’s installation af varen
Såfremt køber ønsker det og vælger det ved bestilling af varerne, vil Hvidevarer.bilka.dk installere varerne til
eksisterende og lovlige installationer mod særskilt vederlag. Prisen herfor fremgår ved købers bestilling. Hvis købers installationer ikke er i overensstemmelse med de krav, som stilles til tilslutning af hårde hvidevarer, er enhver skade, der som følge heraf måtte opstå herunder på de hårde hvidevarer, bygninger og/eller installationer, købers
ansvar og risiko. Bilka.dk opfordrer køber til - inden de hårde hvidevarer benyttes - at få installationen bragt i lovlig stand af en autoriseret installatør.
Hvidevarer.bilka.dk kan før installationen forlange ulovlige forhold udbedret for købers regning og risiko.
B. Ansvar ved købers egen installation/udpakning af produktet
Såfremt køber selv ønsker at installere/pakke varen ud, er enhver skade, der som følge heraf måtte opstå på de produkter, bygninger og installationer, købers ansvar og risiko.
C. Ansvar ved indbæring af produkter
Af sikkerhedsmæssige grunde må chaufføren ikke tage sine sko af i forbindelse med levering af produktet. Køber skal derfor selv sørge for eventuel afdækning af gulv. Eventuel afdækning skal ske inden chaufføren ankommer. Enhver skade som måtte opstå som følge af manglende eller mangelfuld afdækning er alene købers ansvar og risiko.

§ 7 Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende forpligtelser:
A. Underretning
Køber skal meddele Hvidevarer.bilka.dk om eventuelle mangler ved en vare uden ugrundet ophold efter manglerne er/burde være opdaget af køber.

§ 8 Sælgers ansvar

Hvidevarer.bilka.dk vil under ingen omstændigheder være ansvarlig overfor køber for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, følgeskader, tab af goodwill og lignende.
A. Udbedring
Hvis en vare lider af en oprindelig mangel, som medfører, at varen på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt, er Hvidevarer.bilka.dk forpligtet til at udføre udbedring. Reklamation skal ske senest 12 måneder fra leveringsdagen eller indenfor varens garantiperiode for at forpligte Hvidevarer.bilka.dk til at foretage udbedring. Reklamation skal ske uden ugrundet ophold efter, at manglen er konstateret. Batterier og netdele anses som værende slidtagedele med en begrænset levetid. Udbedring af forhold, som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl eller lignende er ikke omfattet af Hvidevarer.bilka.dk’s forpligtelse til udbedring. Hvidevarer.bilka.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid at forsøge udbedring af manglen før en eventuel ombytning af varer. Hvidevarer.bilka.dk kan ombytte varer med tilsvarende varer efter Hvidevarer.bilka.dk's vurdering.
B. Følgeskader
Hvidevarer.bilka.dk kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at varer, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat - evt. på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold.
C. Produktansvar
Hvidevarer.bilka.dk’s ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. følger gældende lovgivning. I tilfælde af produktskade, skal køber straks underrette Hvidevarer.bilka.dk og medvirke til sagens opklaring. Hvidevarer.bilka.dk har ret til at besigtige skaden.

§ 9 Fortrydelsesret

Erhvervskunder har ingen returret, medmindre andet er skriftlig aftalt. I så fald har køber ret til at få returneret et beløb svarende til den af køber erlagte pris for varen, når Hvidevarer.bilka.dk har godkendt den returnerede vare. Fragtomkostninger, forsikringer, gebyrer mv. returneres ikke.

§ 10 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

Ifølge Persondataloven har Hvidevarer.bilka.dk pligt til at oplyse køber om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til. Hvidevarer.bilka.dk behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde varer indenfor hvidevarer, elektronik, telekommunikation og forsikring. Behandlingen består af kundeadministration og markedsføring. Alle oplysninger som Hvidevarer.bilka.dk registrerer for at kunne behandle købers bestilling, behandles fortroligt og i henhold til persondataloven. Første gang der købes en vare på Hvidevarer.bilka.dk, bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger der registreres er: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Hvidevarer.bilka.dk registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet.
Det er frivilligt, om køber vil give Hvidevarer.bilka.dk de ønskede oplysninger, men Hvidevarer.bilka.dk er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.
Af hensyn til lovkrav, opbevares oplysningerne i 5 år. Oplysningerne vil ikke blive solgt, videregivet eller på anden måde overdraget til en tredjepart uden køber accept. Den dataansvarlige er:
Salling Group A/S
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Bliver Hvidevarer.bilka.dk opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er Hvidevarer.bilka.dk berettiget til at rette eller slette oplysningerne således, at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag.
Køber har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Hvidevarer.bilka.dk om vedkommende, dog med visse lovbestemte undtagelser i det omfang dette følger af lovgivningen. Køber har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af de personlige oplysninger. Køber har herudover også ret til at få korrigeret sine
personlige oplysninger, hvis der er behov herfor. Hvidevarer.bilka.dk anvender cookies for at holde styr på de produkter, som køber har lagt i sin indkøbskurv, og for at yde køber den bedst mulige personlige brugeroplevelse. Denne cookie er en lille tekstfil, der bliver opbevaret på købers enhed, og som bliver brugt til at kunne genkende køber
ved købers næste besøg. Desuden anvender Hvidevarer.bilka.dk log-statistik software med henblik på at optimere hjemmesiden og dets funktioner.
Hvis køber ønsker at klage over Hvidevarer.bilka.dk’s behandling af sine personoplysninger kan køber rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K.

§ 11 Markedsføring

E-mail-adressen, som Hvidevarer.bilka.dk har modtaget i forbindelse med købers bestilling på Hvidevarer.bilka.dk, kan benyttes af Hvidevarer.bilka.dk til at markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til køber via
elektronisk post. Køber kan til enhver tid frabede sig at modtage disse henvendelser via ”Min Side” på Hvidevarer.bilka.dk, via linket i mailen eller ved at kontakte Hvidevarer.bilka.dk.

§ 12 Klageadgang
Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til Hvidevarer@bilka.dk.
Retsforholdet afgøres efter dansk ret.
 

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 27-05-2019